Deklaracja dostępności

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Menu dostępności

Na stronie internetowej zainstalowano Menu dostępności, które może być wywołane skrótem klawiaturowym Ctrl + U lub przy użyciu myszki, przyciskiem zlokalizowanym w prawym górnym rogu ekranu.

Menu umożliwia:

  • Włączenie nawigacji klawiaturą
  • Zmianę ustawień kontrastu
  • Podświetlenie linków
  • Powiększenie tekstu
  • Zmianę odstępu między znakami w tekście
  • Skorzystanie z innych narzędzi ułatwiających zapoznanie się z treścią strony

Warszawa 19115 – Miejskie Centrum Kontaktu

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 ma zapewnioną funkcję łączenia się przez stronę internetową z tłumaczem migowym on-line. Skorzystanie z niej możliwe jest pod adresem warszawa19115.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Maj, mariusz.maj@napaluchu.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 228680634-1. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.

Do wejścia głównego prowadzą schody usytuowane przy parkingu przy ul. Paluch. Droga dogodna dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy parkingu od strony ul. Wieżowej.

W głównym budynku administracyjno – biurowym znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Punkt „Ochota na Kota”, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa.

Wejście dla osób odwiedzających znajduje się od strony ul. Grójeckiej. Przy drzwiach zamontowany jest domofon umożliwiający wejście do środka. Drzwi z progiem mogą stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku bez osoby towarzyszącej.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, z którego można przejść do dwóch sal z kotami (z lewej strony) oraz pomieszczenia biurowego (z prawej strony). Lokal jest jednopoziomowy, bez schodów i windy.